Koninklijk besluit van 25 april 2007

Wat?

Dit besluit bepaalt 8 opdrachten die de hulpdiensten (= hulpverleningszone + Civiele Bescherming) gratis moeten uitvoeren:

 • de interventies om brand en ontploffing te bestrijden
 • de technische hulpverlening met als voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden
 • de interventies om rampen en catastrofen te bestrijden (uitgezonderd de afdekking met een zeil van een gebouw niet om mensen te beschermen)
 • de coördinatie van de hulpverleningsoperaties
 • de internationale opdrachten van de Civiele Bescherming met uitzondering van de opdrachten om vervuiling te bestrijden
 • de drinkwaterbevoorrading aan de burger in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft
 • de waarschuwing aan de bevolking
 • de interventie naar aanleiding van een loos alarm (=het te goeder trouw verwittigen van de brandweer, terwijl een uitruk uiteindelijk niet nodig bleek). Een vals alarm (= kwaadwillig alarm) wordt wel in rekening gebracht!

Welke opdrachten zijn dan niet gratis?

Voor de andere opdrachten kan de hulpverleningszone wél een retributie vragen. Het Koninklijk Besluit blijft eerder algemeen over wat dan wel gefactureerd mag worden:

  • kosten veroorzaakt door de interventie naar aanleiding van een falend technisch alarm (= slecht functionerend detectiesysteem)
  • kosten veroorzaakt door alle opdrachten die hierboven niet werden vermeld, met inbegrip van de kosten veroorzaakt door interventies die door derden worden uitgevoerd op vraag van de hulpdiensten

Om hieromtrent meer klaarheid te scheppen werd tevens bepaald dat de hulpverleningszones een lijst moeten opmaken met de opdrachten waarvan de kosten in rekening kunnen worden gebracht en welke tarieven worden gehanteerd. Daartoe heeft hulpverleningszone Midwest een retributiereglement opgesteld.

De hulpverleningszone staat zelf in voor de volledige invorderingsprocedure en het debiteurenbeheer. Specificaties van deze procedure zijn ook bepaald in het zonaal retributiereglement.
De kosten van de interventies van de Civiele Bescherming worden daarentegen door de Staat verhaald.