HET ONTSTAAN VAN HULPVERLENINGSZONE MIDWEST


Hervorming


De hervorming van de brandweer

De term ‘hulpverleningszone’ wijst op de overkoepeling van en de samenwerking tussen verschillende brandweerposten.
Deze term is ontstaan naar aanleiding van de hervorming van de brandweer waarbij werd overgegaan van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem.
Door deze schaalvergroting kan het budget efficiënter verdeeld worden en wordt de samenwerking verder doorgedreven over de verschillende posten heen. Door het wegvallen van deze territoriale beperking kan de hulpverleningszone de snelste adequate hulp bieden.

 

Hervorming van de civiele veiligheid 

De herstructurering van de brandweer kadert binnen de ruimere hervorming van de civiele veiligheid, waarbij drie doelstellingen werden vooropgesteld: 

 • een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking
 • het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners
 • de professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers van brandweer…

 

Huidige structuur

De civiele veiligheid kan worden onderverdeeld in twee domeinen: de hulpverleningszones (brandweer) en de Civiele Bescherming.
Door de reorganisatie werden de opdrachten van beide domeinen opnieuw bepaald.
De hervorming heeft tot doel om van de Civiele Bescherming een nog meer gespecialiseerde technische hulpdienst te maken. Hierdoor wordt ook het takenpakket voor de hulpverleningszones aangepast.


Operationele Prezone (OPZ) 2010 - 2012 


Wat?

De 15 gemeenten die op heden behoren tot hulpverleningszone Midwest hebben in 2010 beslist om toe te treden tot de Operationele Prezone Midwest.

Roeselare werd aangeduid als beherende gemeente, op deze manier kon een subsidie van 450.000 euro aangewend worden voor de uitvoering van de OPZ-overeenkomst.
De OPZ-overeenkomst was bedoeld om de korpsen van de prezone klaar te stomen voor de opstart van de hulpverleningszone en bestond uit 10 concrete acties.


Prezone 2013 - 2014 


Wat?

Tot half 2012 was er onduidelijkheid over de verderzetting van de OPZ-overeenkomsten met subsidies. De ministerraad van 13 juli 2012 keurde een ontwerp van wetswijziging goed betreffende de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de prezones. 

De zones moesten hun dossier, met het zonaal operationeel organisatieplan (ZOOP) en de begroting, indienen voor 31 oktober 2012.

 

De voorwaarden om rechtspersoonlijkheid en dotatie te ontvangen

 • het aanstellen van een voorzitter van de prezoneraad
 • het aanstellen van een zonecoördinator
 • het aanstellen van een financieel beheerder en een secretaris
 • de opmaak en goedkeuring van de begroting
 • de opmaak en goedkeuring van het zonaal operationeel organisatieplan

 

De grootste verschillen met de OPZ-overeenkomsten 

 • de timing is minder strikt aan het begrotingsjaar gebonden (zonaal operationeel organisatieplan uitvoerbaar in 2 jaar)
 • een dotatie in plaats van een subsidie, d.w.z. recurrent
 • geen beherende gemeente meer, wel een prezone met beperkte rechtspersoonlijkheid volgens wet van 3 augustus 2012

 

Zonaal Operationeel Organisatieplan (ZOOP)

De FOD Binnenlandse zaken keurde bij brief dd. 12/12/2012 het dossier goed en kende een dotatie van € 463.211,10 toe.
Het zonaal operationeel organisatieplan werd opgemaakt vanuit de veiligheidsketen, zoals opgenomen in de wet van 15 mei 2007, rekening houdend met de beperkte mogelijkheden die door de dotatie worden geboden en de prioriteiten bepaald door de prezoneraad.

 

ZOOP: de belangrijkse punten

 • pro-actie
 • preventiebeleid brandveilig samenleven (sensibilisering naar de burger)
 • preventie - het aanduiden van deskundigen voor adviezen over specifieke domeinen
 • preparatie - opleiding
 • preparatie - materieel
 • preparatie - preplanning/bluswatervoorraden
 • preparatie - nood- en interventieplanning
 • preparatie - veiligheid
 • uitvoering - specialisaties (brandweerduikers, RED, IGS)
 • uitvoering - dispatching
 • financiering
 • personeel van de posten
 


LOG IN